Sabtu, 4 Mei 2013

#PRU13 #GE13 UNDANG-UNDANG DAN ANDA:


Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.

Seksyen 26 - Batasan pada hari mengundi.

(1) Tiada seorang pun boleh pada hari mengundi-

(c) membuka atau menubuhkan atau menyenggarakan suatu pejabat atau barung di dalam bahagian pilihan raya yang baginya calon itu bertanding bagi apa-apa maksud yang berkaitan dengan sesuatu pilihan raya selain pejabat yang dibuka atau ditubuhkan atau disenggarakan menurut subseksyen 24B(2) atau bilik jawatankuasa yang disewa menurut perenggan 14(1)(b);

(2) Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan subseksyen (1) boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan dan didenda kedua-duanya.

(3) Sesuatu kesalahan di bawah subseksyen (1) ialah kesalahan boleh tangkap mengikut pengertian Kanun Tatacara Jenayah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...